Huisreglement

In de praktijk komt het vaak voor dat er meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn. Om deze reden zijn er door de praktijk een huisreglement opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit met als doel voor de cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

De regels van het huisreglement

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Mindervalide cliënten hebben bij gebrek aan zitruimte voorrang op een zitplaats. Wij verzoeken u om hier uit eigen beweging rekening mee te houden.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat denkt u dan aan uw waardevolle spullen.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze zo spoedig mogelijk af te zeggen. Mocht dit minder dan 24 voor de afspraak zijn dan behouden wij ons het recht toe u u hiervoor een rekening te sturen.

Klachten

Cliënten kunnen een klacht indienen over de geleverde fysiotherapeutische zorg, bejegening, dienstverlening of de organisatie van de praktijk. De praktijk houdt zich aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Informatie over procedure vind u hier. Een klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Privacy Policy

FS Fysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FS Fysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FS Fysio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Maak een afspraak