Per 1-8-2018:

 Artikel 1; aanvang en einde overeenkomst

1.1          Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw lidmaatschap geldig is vanaf het moment dat u het aanmeldingsformulier heeft ondertekend.

1.2          Aanvaarding van het abonnement geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van FS Fysio.

1.3          Indien u uw abonnement niet 1 kalendermaand schriftelijk/e-mail van te voren opzegt, zal uw lidmaatschap telkens automatisch stilzwijgend met 3 kalendermaanden worden verlengd. Een tussentijdse beëindiging  van het contract is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizen buiten een straal van 20KM van FS Fysio, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

Artikel 2; betaling

2.1          Het abonnementsgeld wordt eens per 3 maanden per factuur bij u geïnd.

2.2          Bij niet tijdige betaling worden facturen door gegeven aan het incassobureau. Alle bijkomende kosten hiervoor komen voor uw rekening. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt behoudt FS Fysio  het recht om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

2.3          Het abonnement is niet overdraagbaar.

Artikel 3; onderbreking van contract

3.1          Het abonnement loopt tijdens de vakantieperiode  gewoon door. Gemiste lessen kunnen (in overleg) worden ingehaald. Bij langdurige vakantie (>1 maand) kunt u het contract onderbreken en na de vakantie voortzetten.

3.2          In geval van een langdurige blessure of letsel kunt u uw abonnement onderbreken en na herstel weer voortzetten. Het stopzetten kan niet met terugwerkende kracht.

3.3          U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld.

Artikel 4; verhoging contributie

4.1          FS Fysio is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is FS Fysio gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat u hiervan op de hoogte bent gebracht.

4.2          Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk of per email aan ons te melden.

Artikel 5; AVG

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van FS Fysio gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 6; huisregels

6.1          Ten allen tijden gelden de huisregels van FS Fysio. Deze zijn te vinden op www.fsfysio.nl/huisregels. Iedereen verplicht zich die in acht te nemen.

6.2          Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van FS Fysio geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

6.3          FS Fysio stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken en/of diefstallen tijdens het verblijf in de praktijk.

6.4          FS Fysio is gerechtigd het abonnement eenzijdig te beëindigen in geval een persoon zich ondanks waarschuwing bij herhaling zich niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van FS Fysio in redelijkheid voortzetting van het abonnement niet kan worden gevergd.

6.5          FS Fysio is bevoegd de openingstijden van de praktijk tijdelijk of blijvend te wijzigen en de praktijk geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, verbouwing en opleidingsdagen.

6.6          Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overeenkomst aan.

Neem contact met ons op